1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Profil absolventa:
Cieľom štúdia je pripraviť študentov tak, aby z hľadiska odborných vedomostí, zručností, ale i z hľadiska ich vlastných osobnostných kvalít dokázali na výbornej profesionálnej úrovni pôsobiť ako psychológovia v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a vedeckovýskumnej činnosti. Absolvent magisterského štúdia psychológie ovláda poznatky, metódy a profesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej psychologickej činnosti vyplývajúce zo zákona o psychologickej činnosti v školskej praxi, priemysle, službách a vo vedeckovýskumnej sfére. Medzi rozhodujúce charakteristiky absolventa patrí jeho adaptabilita a flexibilita na rýchlo meniace sa kontexty psychologickej práce a schopnosť pružne si osvojiť nové psychologické poznatky a zručnosti. Magisterské štúdium psychológie vychádza z tradície zdôrazňovania teoretických a metodologických princípov psychológie ako modernej vedy, vedie študentov k postupnej identifikácii s poslaním psychológa ako predstaviteľa ľuďom pomáhajúcej profesie.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské

Prijímacie skúšky:
- Ústna skúška (overovanie znalostí v rozsahu jednoodborového bakalárskeho štúdia psychológie, tematické okruhy: všeobecná psychológia ontogenetická psychológia, psychológia osobnosti, sociálna psychológia, metodológia psychológie, zisťovanie osobnostných a motivačných predpokladov pre štúdium)

Plánovaný počet prijatých študentov: 45

Viac informácií o Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Vyhľadávanie

www.martinus.sk

PsychoWeb.sk na Facebooku

Go to Top