1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Akreditované vzdelávanie: Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov

 

Občianske združenie PROFKREATIS Plus realizuje akreditované kontinuálne vzdelávanie pre psychológov (40 vyučovacích hodín, 30 hodín prezenčne, 10 hodín dištančne, 11 kreditov, ukončenie pred skúšobnou komisiou).

Názov vzdelávania: Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov.

Hlavný cieľ: Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné vedomosti a kompetencie odborných zamestnancov škôl v oblasti podpory psychosociálneho rozvoja detí a žiakov s dôrazom na ich well-being a sociálno-emocionálne zdravie v súlade s najnovšími poznatkami slovenskej a medzinárodnej vedy. Súčasťou vzdelávania je tréning pre prácu s preventívnym programom Druhý krok pre materské a základné školy.

Lektori vzdelávania: doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD., PdF UMB Banská Bystrica, PhDr. Gabriela Herényiová, PhD., FF UK, PaedDr. Mária Barancová,Súkromná PASA, Porf. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., FPs PEVŠ.

Viac informácií nájdete tu

Go to Top