1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Konštruktívne riešenie konfliktov

konflikty-aNezhodám v názoroch a konfliktom sa niekedy nevyhneme. Nech sa akokoľvek snažíme. Ak tieto výmeny názorov prebiehajú v určitých medziach a sledujú spoločný cieľ, môžu byť dokonca užitočné. Uvádzame niekoľko tipov, ako sa „hádať" konštruktívne - hľadaním spoločného riešenia a bez úderov pod pás.

Dvakrát meraj, raz strihaj – inými slovami – najskôr si premyslite, čo chcete povedať a potom to vyslovte. Slová vypovedané v hneve sú často zveličené a aj keď sa neskôr ospravedlníme, nedajú sa už vziať späť.

Stručne a vecne opíšte problém – aj emócie, ak zohrávajú dôležitú úlohu v danom konflikte. Snažte sa dvomi – tromi vetami vystihnúť, čo vnímate ako problém a prečo.

Nevracajte sa k uzavretým konfliktom – to, čo už raz bolo prediskutované, uzavreté, by sme nemali znovu otvárať, pokiaľ to nie je nevyhnutné a prínosné pre ďalšiu diskusiu.

Nezaťahujte do konfliktu iných ľudí – niekedy v dobrej vôli žiadame od nestranných ľudí z nášho okolia, aby „objektívne" posúdili náš konflikt. Zdá sa to byť vhodné a neškodné riešenie, ale v skutočnosti opak je pravdou. Objektivitu nezaručíme, pretože zväčša o názor žiadame človeka, ktorého poznáme, a teda ide o jeho subjektívny názor. Navyše, prvotnú výhodu získava práve ten, kto osloví „nestranného" známeho o názor a nechtiac mu môže predostrieť danú situáciu tak, aby bola práve v jeho prospech. Navyše, vtiahnutím do konfliktu túto tretiu osobu staviame do veľmi nepríjemnej pozície – tým, že zastane jednu stranu, si zároveň znepriatelí stranu druhú.

Ak ste vtiahnutí do konfliktu ako „nestranná" osoba - môžete urobiť dve veci: vopred oznámiť, že sa do konfliktu nezapojíte, alebo môžete skúsiť využiť svoje diplomatické a mediátorské zručnosti. To znamená dôkladne si vypočuť obe strany a ich pohľad na vec, stručne a vecne preformulovať pocity a požiadavky jednotlivých strán navzájom a hľadať spoločné riešenie, ktoré má často charakter kompromisu.

Aký je cieľ výmeny názorov? Keď vstupujeme do výmeny názorov, mali by sme mať jasno v tom, čo chceme dosiahnuť. Chceme vysvetliť alebo presadiť svoj názor? Hľadáme kompromis? Dohodu? Alebo potrebujeme vybiť prebytočné vnútorné napätie? Nakoľko sú jednotlivé ciele konštruktívne?

Vypočujte aj druhú stranu – hoci cieľom výmeny názorov je zväčša predostrieť svoj návrh, nevyhnutnou súčasťou je vypočuť aj názor druhej strany. To znamená nechať druhú stranu vysvetliť celý svoj pohľad na vec, snažíme sa neprerušovať a nekritizovať. Dôvody na uplatnenie tohto princípu sú hneď dva: môžete zistiť, že v určitých bodoch problému sa zhodnete, alebo že druhá strana má nejakú hodnotnú pripomienku, ktorá stojí za zváženie. Druhým dôvodom je to, že ak poskytnete priestor na vyjadrenie druhému, je vyššia pravdepodobnosť, že podobné gesto následne prejaví aj druhá strana Vám. Výmena názorov tak prebieha v oveľa pokojnejšej atmosfére a je v nej priestor pre konštruktivitu.

Nájsť spoločný problém – v nadväznosti na predchádzajúcu zásadu – vypočutie druhej strany – môžeme zistiť, že do určitého bodu sa s protistranou zhodujeme. Častokrát totiž neporozumenie v konfliktoch pramení z toho, že každá strana rieši akoby iný problém, resp. vidí prekážku niekde inde, a preto nedochádza k dohode, príp. kompromisu. Ak máme byť konštruktívni, potrebujeme spoločne pátrať po poslednom bode, na ktorom sa vieme zhodnúť. Tam, kde sa naše názorové cesty rozchádzajú, potrebujeme spoločne hľadať riešenia.

Hľadajte riešenia – najmä pri náročných problémoch je vhodné začať brainstormingom. Teda porozmýšľať nad všetkými možnými riešeniami problému, nehodnotíme pritom ich vhodnosť, reálnosť. Následne vyberieme tie riešenia, ktoré by skutočne mohli byť riešením problému, resp. konfliktu.

Rozdelenie úloh a stanovenie časového harmonogramu – keď sme sa zhodli na určitom riešení, spravodlivo si rozdeľme zodpovednosti na jeho plnení. Stanovme si časový úsek, počas ktorého by sme mali splniť zadelenú úlohu a skontrolujme efektívnosť prijatých riešení.

Vypracovala: MG

 

Vyhľadávanie

www.martinus.sk

PsychoWeb.sk na Facebooku

Go to Top