1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Typológia ľudí podľa časovej perspektívy

time-aV predchádzajúcich príspevkoch sme už spomenuli niektoré typológie – študijné typy a temperamentové typy. V tomto článku si uvedieme ďalší a pomerne nový pohľad, ktorým sa môžeme pozerať na ľudské správanie. Autorom typológie podľa časovej perspektívy je Philip Zimbardo. Toto meno možno poznáte zo slávneho experimentu vo väzení, kde Zimbardo náhodne rozdelil dobrovoľníkov na väzňov a dozorcov a zaznamenával ich správanie. Tento motív bol zároveň stvárnený vo filme Experiment, ktorý môžete nájsť na našom webe pod záložkou Psychologické filmy.

Vráťme sa ale k časovým perspektívam. Zimbardo predpokladá, že na svet môžeme pozerať z 3 rôznych časových perspektív – minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Každá z týchto časových perspektív sa rozdeľuje ešte na dva typy, teda celkovo dostávame 6 rôznych časových perspektív: 1. Minulosť – Pozitívne orientovaná, 2. Minulosť – Negatívne orientovaná, 3. Prítomnosť – Hedonisticky orientovaná, 4. Prítomnosť – Fatalisticky orientovaná, 5. Budúcnosť – Na cieľ orientovaná, 6. Budúcnosť – Transcendentálne orientovaná.

Tak, ako to pri typológiách býva, nikto nezapadá výlučne do jednej kategórie, časové perspektívy sa môžu rôzne kombinovať, najčastejšie s orientáciou na Budúcnosť. Táto typológia však môže byť veľmi užitočná, ak sa zamyslíme nad tým, v akých situáciách zvykneme reagovať nie príliš efektívne, prípadne akú inú „stratégiu" by sme mohli využiť.

Objasnime si teda jednotlivé typy podľa časovej perspektívy:

Na minulosť orientovaní ľudia

Ich konanie a rozhodnutia sú primárne založené na spomienkach z podobných situácií z minulosti a následkami ich vtedajšieho konania (teda či konkrétne konanie fungovalo alebo nefungovalo). Títo ľudia sú skôr konzervatívni, snažia sa zachovať veci také, aké sú, bez ohľadu na to, či je to tak dobré, alebo nie. Neradi riskujú a nové veci ich nevyknú nadchnúť. Radšej robia veci štandardným spôsobom. V ich životoch zohrávajú dôležitú úlohu rituály, mýty a tradíčné hodnoty. Môžu byť náchylní k predsudkom. V sociálnych situáciách radšej spolupracujú než súťažia, pretože zachovanie dobrých vzťahov je pre nich veľmi dôležité. Nemajú radi dobrodružstvo a neradi cestujú ďaleko od domova. Majú však silný zmysel pre zachovanie kontinuity a zakorenenosť.
Pri pozitívnej orientácii na minulosť ľudia radi nostalgicky spomínajú na staré dobré časy, a to aj napriek chorobe.
Pri negatívnej orientácii na minulosť sa do popredia dostáva oživovanie traumy, neúspechov, frustrácií, aj napriek relatívne dobrým časom.

Na prítomnosť orientovaní ľudia

Tieto osoby sa sústreďujú na konkrétne veci, okamžité a zmyslovo prítomné, zatiaľ čo minimalizujú význam abstraktných kvalít, ktoré majú význam najmä pre očakávanú budúcnosť alebo zažitú minulosť. Sústreďujú sa na to, čo JE, a nie na to, čo BY MOHLO BYŤ alebo čo ZVYKLO BYŤ. Myslenie na prítomnosť orientovaných ľudí je skôr konkrétne a viac tiež používajú slovesá v prítomnom čase. Je pre nich ťažšie odložiť aktuálne potreby a ľahšie podliehajú pokušeniu. Plnenie úloh a pracovný výkon je prerušovaný množstvom aktuálnych vonkajších podnetov. Zvyknú byť odolní voči presviedčaniu (kvôli konaniu, ktoré je potrebné uskutočniť alebo naopak, ktorého sa treba v budúcnosti zdržať).
Hedonistická, na prítomnosť orientovaná osobnosť je neviazaná, hravá, má rada veci, ktoré prinášajú okamžité potešenie a vyhýbajú sa tým veciam, ktoré vyžadujú úsilie, tvrdú prácu, plánovanie či nepríjemnosti. Žije konzumným spôsobom života a podstupuje rôzne riziká, pretože hľadá podnety a vzrušenie a súčasne si plne neuvedomuje možné negatívne dôsledky. Tieto osoby sú náchylné pre závislosti akéhokoľvek druhu. V škole sa im darí horšie než u ľudí orientovaných na budúcnosť. V oblastiach, kde je dôležité zameranie na proces a detaily, sa im však darí veľmi dobre. Rovnako je tomu aj pri kreatívnych úlohách a aktivitách s okamžitou spätnou väzbou (napr. videohry). Emócie prežívajú intenzívne, sú prelietaví a ľahko sa rozrušia. Radi "nabúravajú" zaužívané zvyky a tradície a majú tendenciu k delikventnému až agresívnemu správaniu.
Fatalistická, na prítomnosť orientovaná osobnosť je presvedčená, že plánovanie budúcnosti nemá význam, pretože nič nefunguje tak, ako si predstavovali. Cítia, že ich život je riadený niekým iným a seba vnímajú ako hračku osudu, duchovnej autority alebo politických či ideologických síl. Veria v šťastie, ktoré môže zmeniť súčasné nepríjemné okolnosti, a to aj bez úsilia a tvrdej práce. Zvyknú tiež veriť poverám a vykonávajú rôzne rituály pre šťastie a na odohnanie zlých vecí. Častejšie trpia rôznymi psychologickými ťažkosťami, ako napríklad depresie, poruchy príjmu potravy, drogové závislosti, samovražedné myšienky. V škole dosahujú najslabšie výsledky, pretože sú presvedčení, že sa im nič dobré nestane, že majú oproti ostatným nevýhodu ai. Môžu vyhľadávať vysoko nebezpečné aktivity ako aj aktivity zdraviu škodlivé, pretože veria že čo sa má stať, stane sa.

Na budúcnosť orientovaní ľudia

Podstatne viac sa zameriavajú na abstraktné a očakávané dôsledky do budúcnosti. Uvažujú systémom AK-TAK, pri riešení problémov používajú logickú analýzu a uvažovanie v pravdepodobnostiach daných dôsledkov. Premýšľajú nad aktuálnym stavom a požadovaným cieľom a volia možné cesty k dosiahnutiu tohto cieľa. Sú spoľahliví a zodpovední. Dokážu oddialiť momentálne uspokojenie pre dosiahnutie dlhodobejších pozitívnych cieľov. Sú ochotní investovať snahu do aktivít, ktoré sa v budúcnosti môžu vyplatiť (napr. šetrenie na horšie časy). Zo zdravotného hľadiska sú náchylnejší k úzkosti, workoholizmu či manickému správaniu. Keď dosiahnu stanovené ciele, majú tendenciu cítiť, že vynaložili úsilie a stali sa úspešnými v niečom, čo za to až tak nestálo, a môžu sa tak dostať do existenčnej krízy a chýbaniu zmyslu života.
Na cieľ orientovaní ľudia môžu byť súťaživí alebo naopak spolupracujúci - podľa toho, ktorá stratégia je pre daný cieľ vhodnejšia. Nezapájajú sa do rizikových aktivít a vážia si svoje zdravie (zdravo sa stravujú, športujú, chodia na pravidelné preventívne prehliadky). Sú veľmi dobrí v riešení problémov, abstraktnom uvažovaní a taktiež v škole sa im lepšie darí. Dokážu sa vyhnúť pokušeniu a rušivým vplyvom, ktoré vnímajú len ako krátkodobé spestrenia alebo stratu času. Základnou hnacou silou je dosahovanie cieľov. Nevýhodou u týchto ľudí je neschopnosť tešiť sa z prítomných a prechodných aktivít a skúseností. Na rozdiel od predošlých typov časových perspektív môžu mať najväčšie ťažkosti vo vzťahoch, keďže tie nemôžu mať pod úplnou kontrolou a tiež ich nemožno predvídať. Jedným z najdôležitejších cieľov je zvyšovanie efektivity, stihnúť viac za kratší čas.
Transcendentálne orientovaní ľudia podriaďujú svoje aktuálne správanie a konanie vzdialenejšej budúcnosti, než na cieľ orientovaní ľudia. Veria v Boha a posmrtný život. Uplatňujú vyššie morálne princípy. Snažia sa žiť príkladným a cnostným životom, dokážu odolať pokušeniu a aktuálnym potešeniam. Menej často zvyknú podliehať chýbaniu zmyslu života.

Vypracovala: MG
Zdroj: www.thetimeparadox.com

 

Go to Top