1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Keď sa dospievajúci v škole správajú neadekvátne

neadekvatnost-aExistujú dva najbežnejšie chybné prístupy, ktoré rodičia používajú vo svojej výchove. Jedným z nich je deti rozmaznávať, robiť všetko za ne a vzdať sa akýchkoľvek požiadaviek, a druhým spôsobom je autoritatívnosť, teda snaha prinútiť mládež, aby sa podriadila a prispôsobila. Dôsledkom takýchto výchovných postupov môžu byť rôzne ciele nevhodného (chybného) správania, ktoré sa následne prejavujú aj v školskom prostredí a ktoré Dreikurs rozlišuje nasledovne: pozornosť, moc, odplata, neadekvátnosť a hľadanie rozptýlenia. Slovo „chybné" znamená, že dospievajúci nesprávne predpokladá, že tieto ciele musí dosahovať, aby získal určitú dôležitosť.

Neadekvátnosť
Dospievajúci, ktorí majú neadekvátne správanie, chcú, aby ich ostatní nechali na pokoji. Sú presvedčení, že: „Nemôžem sa nikomu vyrovnať, ale aspoň keď nebudem robiť nič, ľudia ma možno nechajú na pokoji." Obávajú sa, aby nevyšli najavo ich nedostatočné schopnosti. Rozhodli sa, že je lepšie sa o nič nepokúšať, než snažiť sa čeliť riziku zlyhania. Prejavuje sa to tým, že sa nezapájajú do činnosti v škole, chodievajú poza školu a napokon ju opúšťajú.
Dôležité je pomôcť dospievajúcim uvedomiť si, že aj keď na svojej ceste urobíme zopár chýb, ak nás to niekam vedie a pomáha k tomu, aby sa situácia zlepšila, oplatí sa to.

Ako sa študent správa, keď je cieľom neadekvátnosť
Nerobí nič, ani sa nesnaží. Ak sa o niečo pokúsi, rýchlo sa vzdáva. Izoluje sa od ostatných, je poddajný, zvyčajne sa nerozpozná ako disciplinárny problém.

Ako študent reaguje na upozornenie
Žiadna reakcia na korekciu.

Ako sa cíti učiteľ
Bezmocný, chuť vzdať to. Tendencia považovať študenta za „snílka" alebo hlúpeho.

Pozitívne nasmerovanie a využitie snahy získať pozornosť
Rád by bol výnimočný, keby bolo možné zaručiť mu úspech.

Možné povzbudzujúce úlohy
Starajte sa o neho súkromne a vyzvite ho ukázať triede iba to, čo vie. Požiadajte ho, aby sa stal tútorom mladšiemu žiakovi, ktorý sa učí oveľa horšie. Vyzvite ho, aby sa zapojil do nejakej organizácie, športu alebo inej aktivity, kde je možnosť zúčastňovať sa na nesúťaživom základe.

Riešenie problémového správania v škole
Nanešťastie, učitelia dospievajúcich detí nie vždy majú možnosť ovplyvňovať tých, ktorých cieľom je neadekvátnosť, pretože školu často vynechávajú a pri prvej príležitosti z nej odchádzajú. Keď sú ticho alebo chýbajú, ľahko ich môžeme prehliadať. Ich svet je svetom, v ktorom sa neustále zaoberajú myšlienkou, že sa im v živote nepodarí preraziť. Ovplyvniť takto zmýšľajúcich adolescentov je veľmi náročné, avšak je to možné, ak reagujeme povzbudzujúco na malé úspechy a minimalizujeme kritizovanie chýb. Takíto ľudia majú najradšej, keď môžu byť výnimoční.
U študenta je vhodné uprednostňovať samokontrolu úloh, než ich kontrola pred učiteľom, či ostatnými študentmi v triede. Títo žiaci potrebujú zažiť úspech: utvorte situácie, v ktorých ho môžu zažiť. Dávajte im zvládnuteľné úlohy, ktoré garantujú, že ich úspešne vyriešia. Ak žiak niečo ovláda, vyzvite ho, aby to ukázal pred celou triedou. Zdôrazňujte pokrok, ktorý dosiahli. Porovnávajte jeho aktuálny výkon s jeho predošlým výkonom – nikdy nie s inými spolužiakmi. Učte ich odvahe robiť chyby.

Vypracovala: MG
Zdroje:
ČECHOVÁ, D. a kol.. Integrácia žiakov v podmienkach základných a špeciálnych základných škôl. Príručka na prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.
DREIKURS, R., GREY, L.. Logické dôsledky. Praktická príručka ako naučiť deti a dospievajúcu mládež zodpovednému správaniu.
DREIKURS, R., SOLTZ, V. Deti ako výzva.
WALTON, F. X. Ako vychádzať s dospievajúcimi doma a v škole. Príručka pre rodičov, učiteľov, riaditeľov škôl a psychológov.

 

Go to Top