1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ako si vybrať svoje budúce povolanie

buduce-povolanie-aSvoje pracovné smerovanie si v živote vyberáme aspoň niekoľkokrát: pri výbere strednej školy, pri rozhodovaní, či vstúpiť do sveta práce, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole až po samotné uplatnenie sa na pracovnom trhu. V podstate už v detstve uskutočňujú žiaci svoje prvé rozhodnutia o tom, akým pracovným smerovaním sa chcú v budúcnosti uberať. Profilujú sa svojím prístupom k škole a povinnostiam, mimoškolskými záujmami  a rozvíjaním svojich schopností a zručností. Na školách pôsobia tiež výchovní či kariérni poradcovia, prípadne aj školskí psychológovia, ktorí môžu byť nápomocní pri výbere budúceho povolania. Ich úlohou však nie je nájsť za žiaka odpoveď na otázku „Aké povolanie si mám vybrať?“, ako skôr posúdiť silné stránky žiaka, jeho rozumové schopnosti a záujmy a na základe toho zvážiť, aká pracovná oblasť by mohla byť pre daného žiaka vhodná a naplňujúca.

Kedy začať rozmýšľať o svojom budúcom povolaní?

Častokrát si rozhodovanie sa o svojom budúcom pracovnom uplatnení nechávajú žiaci až na posledný rok ZŠ či SŠ. Je však veľmi dobré začať sa zaoberať výberom ďalšieho smerovania aspoň v priebehu predposledného roku ZŠ, na gymnáziách väčšinou ešte o rok skôr (v 2. ročníku), kedy si študenti volia svoje profilové predmety.

Čo zvažovať pri výbere svojej profesijnej orientácie?

Kritérií, ktoré je potrebné, resp. vhodné zvažovať pri svojom budúcom povolaní je pomerne veľa. Dôležité je pritom vedieť reálne zhodnotiť svoje vlastnosti a schopnosti. Keď si to rozmeníme na drobné, berieme do úvahy:

- Celkový prístup k štúdiu, školským povinnostiam, kvalita prípravy do školy,

- Školský prospech celkovo a v profilových predmetoch (k prihláškam na niektoré školy je potrebné priložiť všetky známky počas štúdia, pre niektoré školy sú dôležité iba niektoré profilové predmety, napr. matematika alebo jazyky),

- Záujmy žiaka, teda o aký typ práce by mal záujem. Z hľadiska záujmového zamerania môžeme pristupovať z rôznych uhlov, ktoré v zásade sýtia podobné okruhy záujmov:

1. kategorizácia záujmov:

Jazykový typ (nadanie na jazyky, cit pre štylistiku, široká slovná zásoba)
Prírodovedný typ (záujem o biológiu, chémiu, geografiu, fyziku)
Humanistický typ (pomáhajúce profesie, záujem o dejepis, náuku o spoločnosti, psychológiu)
Technický typ (záujem o matematiku, informatiku, konštruovanie)  

2. kategorizácia záujmov:      

Záujem o idey (vedecká práca, práca s jazykom, umením)
Záujem o veci (práca s rastlinami, zvieratami, počítačmi, technické smery)
Záujem o ľudí (pomáhajúce profesie, riadenie, organizovanie ľudí, pomoc ľuďom

3. kategorizácia záujmov:

Realistický typ (práca s rastlinami, zvieratami, počítačmi, technické smery)
Intelektuálny typ (vedecká práca, práca s jazykom, abstraktnými pojmami a teóriami)
Sociálny typ (pomáhajúce profesie, organizovanie ľudí, pomoc ľuďom)
Konvenčný typ (záujem o stabilnú prácu s vykonávaním presne stanovenej činnosti)
Podnikateľský typ (záujem o riadenie a organizovanie ľudí, vodcovský typ)
Umelecký typ (záujem o umenie, kreslenie, tanec, hudba, architektúra)

- Osobnostné vlastnosti žiaka, napríklad či žiakovi vyhovuje skôr práca s ľuďmi alebo osamote, precíznosť práce, vytrvalosť, komunikatívnosť, schopnosť organizovať, empatia, samostatnosť ai. Osobnostné vlastnosti pre povolanie lekár si vyžaduje napr. precíznosť, empatiu a samostatnosť.

- Usporiadajte si očakávania od budúceho zamestnania. Chcete prácu, pri ktorej si dobre zarobíte? Alebo hľadáte prácu, ktorá vás napĺňa a baví? Hľadáte zamestnanie s možnosťou kariérneho rastu, alebo takú, pri ktorej sa až tak nenarobíte?

- Zvážte uplatnenie daného študijného odboru na pracovnom trhu. Akú bude mať žiak šancu nájsť si uplatnenie vo svete práce?

Výber budúceho povolania je často zložitý proces a môže trvať aj niekoľko mesiacov, kým dospejeme k nejakému výsledku. Výber povolania nemôžeme hodnotiť ako dobrý alebo zlý – skôr si ho môžeme predstaviť na kontinuu vhodný - menej vhodný - nevhodný. Včasným zaoberaním sa budúceho pracovného uplatnenia zvyšujeme pravdepodobnosť vhodného výberu nášho povolania a predídeme tak nespokojnosti so študijným odborom či častým striedaním práce.

Vypracovala: MG

 

Go to Top