1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Aký ste temperamentový typ?

temperament-aUrčite ste už počuli o tzv. temperamentových či charakterových typoch a väčšina z nás vie aspoň približne odhadnúť, ktorý typ nás najlepšie vystihuje: či je to bezstarostný flegmatik, prchký cholerik, smutný melancholik alebo prelietavý sangvinik. Zámerne som použila „typické" vlastnosti, ktoré si s daným temperamentom najčastejšie spájame. Napriek tomu, že do popredia vystupujú skôr tie negatívne vlastnosti, každý temperament má aj svoje silné stránky, ktoré ho robia výnimočným. Skôr, než si uvedieme tieto charakteristiky, pozrieme sa na to, podľa čoho môžeme odhadnúť temperament človeka:

Pri spoznávaní temperamentu si všímame:
- Či človek radšej trávi čas osamote, alebo v spoločnosti ľudí,
- Či je rád stredobodom pozornosti,
- Aká nálada uňho prevláda,
- Či je skôr hĺbavý, alebo spontánny,
- Všímame si bežné situácie v práci, celkový pracovný výkon, ako trávi voľný čas, spôsob komunikácie s inými, riešenie problémov a iné.

SANGVINIK

Silné stránky
- Optimizmus, veselosť, živosť, vnímavosť, prispôsobivosť, ľahké prekonávanie ťažkostí, iniciatívnosť, pohotovosť, podnikavosť, pohyblivosť, výrečnosť, práceschopnosť, schopnosť vykonávať viacero činností naraz, pestrosť činností a záujmov, rýchle tempo činnosti, rozhodnosť, otvorenosť, bezkonfliktnosť, kolektívnosť, spoločenskosť, smelé vystupovanie.

Slabé stránky
- Ľahkovážnosť, plytkosť citových zážitkov, nerozvážnosť, nesústredenosť, nestálosť, nižšia dôkladnosť, rýchle ochabnutie nadšenia, povrchnosť, ovplyvniteľnosť, zveličovanie, nižšia sebakritickosť.

CHOLERIK

Silné stránky
- Sila a hĺbka citových zážitkov, vášnivosť, živosť, vnímavosť, zásadovosť, výrazná reč a mimika, veľká práceschopnosť, kvalita činnosti, rýchle pracovné tempo, rýchly prechod od jednej činnosti k druhej, iniciatívnosť, podnikavosť, samostatnosť, dôkladnosť, rýchle a energické konanie, snaha uplatniť sa v kolektíve.

Slabé stránky
- Explozívnosť, hnevlivosť, mrzutosť, podráždenosť, nespokojnosť, impulzivita, netrpezlivosť, nerovnomernosť v činnosti, vzdorovitosť, nepoddajnosť, panovačnosť, tvrdohlavosť, citlivosť, urážlivosť, nestálosť, nižšie sebaovládanie.

MELANCHOLIK

Silné stránky
- Hĺbka, stálosť a trvalosť citov, rovnomernosť zážitkov, citovosť, vážnosť, hĺbavosť, svedomitosť, zmysel pre zodpovednosť a povinnosť, húževnatosť, dôkladnosť, starostlivosť, ustálenosť správania, srdečnosť, oddanosť, vernosť, pedantnosť.

Slabé stránky
- Precitlivenosť, tichosť, pesimizmus, smútok, plachosť, skleslosť, tichá a nevýrazná reč, pomalosť, strnulosť pohybov, menšia práceschopnosť, menšia kvalita činnosti, rýchle vyčerpanie, únavnosť, nepružnosť, uzavretosť, urážlivosť, citlivosť.

FLEGMATIK

Silné stránky
- Vyrovnanosť, spokojnosť, duševný pokoj, trpezlivosť, neunáhlenosť, rozvážnosť, vytrvalosť, schopnosť vykonávať dlhotrvajúcu telesnú a duševnú prácu, rovnomernosť činnosti, samostatnosť, neovplyvniteľnosť, znášanlivosť, ústupnosť, prispôsobivosť, dobromyseľnosť, rovnomernosť a stálosť v správaní, obľuba ustáleného denného režimu, pevné sebaovládanie.

Slabé stránky
- Ľahostajnosť, nevýraznosť citov, nevšímavosť, pomalosť, pohodlnosť, pasivita, ťažkopádnosť, nerozhodnosť, pomalá a nevýrazná reč, nedostatok pracovného nadšenia, stereotypnosť činností, sklon k zanedbávaniu povinností, nepresnosť, uzavretosť.

Málokedy však môžeme seba, alebo niekoho iného zaradiť výlučne do jednej z týchto kategórií. Oveľa častejšie nachádzame kombinácie dvoch či troch temperamentových typov. Prečo je to tak? Keďže nič v živote nie je len čierno – biele, alebo len dobré – zlé, tak ani človeka ako takého nemožno vtesnať len do jednej kategórie. Bolo by to príliš zjednodušujúce. Napokon , žiadna typológia človeka nie je dostatočne vyčerpávajúca, aby obsiahla rozmanitosť ľudskej osobnosti. Každopádna, typológie osobnosti sú veľmi užitočné či už pre vlastné sebapoznanie, ale najmä pre výskum v psychológii a napredovanie poznania.

Vypracovala: MG

 

Go to Top