1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Keď dieťa v škole neprospieva

integracia-aTento príspevok som vypracovala na základe svojich pracovných skúseností s deťmi v škole, ktoré aj napriek snahe a vyčerpávajúcej príprave doma nepodávajú primerané výsledky v škole, a to z najrôznejších dôvodov: nedokážu udržať pozornosť, sú živé, spontánne alebo sa im ťažko rozlišujú písmenká, majú neprimerane veľa chýb v diktátoch alebo kostrbaté až nečitateľné písmo... To všetko sú osobitosti žiaka, ktoré žiaľ môžu ovplyvňovať jeho celkový školský prospech nežiaducim spôsobom. Pri ohľaduplnom prístupe a dodržiavaní nápravných postupov však možno dosiahnuť podstatne lepšie výsledky – a to nielen aktuálne v škole, ale aj v budúcnosti. Najmä ak ide o závažnejšie formy porúch správania alebo učenia, prípadne o ich kombináciu, môže byť vhodným riešením pre dieťa práve školská integrácia. Jej vhodnosť a užitočnosť pre žiaka posudzujú odborníci v oblasti špeciálnej pedagogiky a psychológie, prípadne lekári.

Niekoľko dôležitých pojmov na úvod:

Školská integrácia
Je to výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách a triedach.

Špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba (ŠVVP)
Je požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, formy, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopnosti alebo osobnosti žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Žiak so ŠVVP
Je žiak, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) diagnostikované ŠVVP.

Do kategórie žiakov so ŠVVP patrí:

1. Žiak so zdravotným znevýhodnením:
a) Žiak so zdravotným postihnutím (mentálne postihnutie, sluchové postihnutie, zrakové postihnutie, telesné postihnutie, narušená komunikačná schopnosť, autizmus, viacnásobné postihnutie).
b) Žiak chorý alebo zdravotne oslabený (ochorenie dlhodobého charakteru, žiak vzdelávajúci sa v školách pri zdravotníckych zariadeniach).
c) Žiak s vývinovými poruchami (poruchy aktivity a pozornosti (ADHD, ADD), špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)).
d) Žiak s poruchou správania (narušené funkcie emocionálnej alebo sociálnej oblasti, porucha aktivity a pozornosti, vývinové poruchy učenia).

2. Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia (žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti).

3. Žiak s nadaním (nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu, alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja).

Ako postupovať, ak mám doma / v škole dieťa so ŠVVP?
Ak Vaše dieťa patrí (alebo predpokladáte, že by mohlo patriť) do niektorej z vyššie uvedených kategórií žiaka so ŠVVP a máte záujem o to, aby aj v škole bolo prihliadané na osobitosti výchovy a vzdelávania Vášho dieťaťa, aby sa čo možno najviac naplnil jeho potenciál, je potrebné uskutočniť niekoľko krokov:

- Odporúčame už v začiatkoch informovať a prekonzultovať možnosť školskej integrácie Vášho dieťaťa so zodpovednou osobou v škole (triedny učiteľ, vedenie školy, školský psychológ resp. školský špeciálny pedagóg).
- Ďalším krokom je absolvovať vstupné psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), prípadne Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Na základe vyšetrení Vám bude vystavená Správa z vyšetrenia, v ktorej môžu odborníci navrhovať a) Individuálny prístup k žiakovi, alebo b) Integráciu študenta ako žiaka so ŠVVP.
- Odporúčania týkajúce sa Individuálneho prístupu k žiakovi sú jednoduchšie na realizáciu v školskom prostredí (napr. oceňovanie pokrokov žiaka, usadenie na vhodnom mieste v triede a pod.) a naznačujú, že ťažkosti žiaka vo vyučovacom procese si svojou povahou a zložitosťou nevyžadujú vzdelávanie formou Integrácie.
- Pri návrhu Integrácie žiaka sú odporúčania komplexnejšie a ich dodržiavanie je záväzné (napr. poskytnúť dlhší čas pri písaní písomky, umožnenie písania úloh na PC, skúšanie testovou formou s výberom jednej možnosti a pod.).
- V prípade návrhu Integrácie žiaka súčasne so Správami o vyšetrení (označenými ako D1, D2) vystaví CPPPaP / CŠPP aj Písomné vyjadrenie k školskému začleneniu (označené ako D4).
- Uvedené dokumenty z CPPPaP / CŠPP je potrebné odovzdať spolu s Písomnou žiadosťou o umožnenie školskej integrácie pre Vaše dieťa vedeniu školy.
- Ak riaditeľ školy umožní vzdelávanie formou školskej integrácie, ďalší postup vo vypĺňaní potrebnej dokumentácie je už na triednom učiteľovi. Výstupom je Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracovaný konkrétne pre Vaše dieťa, ktorý je záväzný a založený na odporúčaniach CPPPaP / CŠPP, Vašich návrhoch, prípadne návrhoch ďalších vyučujúcich pre čo najefektívnejšie výchovno-vzdelávacie výsledky.

Prečítajte si aj Kam s problémemi (deti a mládež)

Vypracovala: MG

 

Go to Top