1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ako sa efektívne učiť (pre žiakov ZŠ a SŠ)

ucenie deti-aTých šťastnejších, ktorí sa doma nemusia učiť a všetko si zapamätajú akoby nedbalou pozornosťou v škole, je veľmi málo. Väčšinu z nás však učenie stojí podstatne viac námahy a času. Ak by sa Vám zišlo zopár tipov pre zefektívnenie procesu učenia, alebo máte doma školopovinné dieťa, možno sa Vám zíde niekoľko nasledujúcich tipov:

Učiť sa začíname už v škole
Učiť sa začínate už na vyučovaní, preto sa staňte aktívnym žiakom v triede, pýtajte sa, keď niečomu nerozumiete, udržujte očný kontakt s učiteľom. Učením počas vyučovania šetríte čas, ktorý môžete využiť na svoje záujmy.
Učiť sa už na vyučovaní neznamená len dávať pozor na výklad učiteľa, ale tiež pozorne sledovať, keď je niekto skúšaný. Snažte sa uvedomiť si, či to viete tiež tak dobre, alebo by ste na otázky učiteľa nevedeli odpoveď.

Prostredie
Doma si vytvorte na učenie vhodné podmienky: učte sa v tej istej miestnosti, udržujte v nej poriadok, pravidelne vetrajte, seďte na stoličke pri pracovnom stole, ktorý je vhodne osvetlený. Miestnosť na učenie by mala byť príjemne zariadená, avšak bez podnetov, ktoré by výrazne odpútavali vašu pozornosť (napr. aj počítač by mal zostať počas učenia vypnutý). Pri učení nemusíte len sedieť. Môžete si vstať, chodiť, ľahnúť si, čo je vám príjemné. Nemusíte sa učiť v úplnom tichu. Avšak hudba, ktorú počúvate, by nemala byť príliš výrazná či rušivá.

Psychohygiena pri učení
Zvyknite si učiť sa v tom istom čase. Málokomu sa práve do učenia chce, ale keď si na rozvrh zvyknete, v danú dobu sa k učeniu ľahšie dostanete. Nakoniec sa po čase už ani toľko nútiť nemusíte. Podľa rozvrhu a záujmovej činnosti je však treba začiatok niekedy upraviť. Taktiež je vhodné, ak si vypracujete režim dňa a skúsite ho dodržiavať. Vyhýbajte sa nočnému učeniu.
Pred učením sa pozitívne nalaďte. Ak ste unavení, najskôr sa zrelaxujte, neučte sa hneď po príchode zo školy. Skúste sa pre učenie pozitívne motivovať. Povzbuďte sa, že učivo zvládnete, že vás to zaujíma. Negatívne výroky typu "učenie - mučenie" k efektivite učenia neprispievajú.

Postupnosť učenia
Príprava by mala začať ešte v ten istý deň. Ešte si totiž veľa pamätáte zo školy, a tak niekedy si stačí len krátko nahliadnutím do zošita oživiť, čo sa v škole robilo. Ak je vám učivo jasné, je všetko v poriadku a do budúcej hodiny už to asi všetko nezabudnete.
Ešte pred tým, ako sa začnete učiť, je dobré zmapovať si všetko, čo sa treba učiť. To znamená, vyložiť si všetky učebnice na stôl, zoradiť ich a odhadnúť, čo dá viac práce a čo menej. Nezačínajte tým najťažším predmetom, ale niečím, čo vám ide a máte rýchlejšie za sebou. Môžete to rýchlo dať do tašky a kopa učebníc pred vami sa zmenší. Potom sa pusťte do niečoho ťažšieho, kde sa musí viac písať, alebo učiť naspamäť. Najťažší predmet by nemal prísť až nakoniec. Posledné by malo byť zas niečo ľahšie.
Aj striedanie predmetov je dôležité. Nie je dobré sa napr. učiť dva jazyky za sebou, ale striedať predmety skôr pamäťové (dejepis, jazyky, geografia, biológia) s predmetmi na pochopenie (matematika, fyzika).
Vypracujte si domáce úlohy zo všetkých predmetov. Nové učivo sa začnite učiť až potom, keď si zopakujete predchádzajúce učivo.
Pri učení neprekračujte časový limit určený na jeden predmet. Ak je učiva veľa, časť z neho sa naučte už v predchádzajúcich dňoch.
Neučte sa naspamäť od slova do slova. Skúste si zapamätávať na základe logických súvislostí. Snažte sa obsahu porozumieť, ak sa vám to nedarí, požiadajte niekoho o vysvetlenie. Učivo si rozčleňte na významové celky, vyčleňte oporné body a zostavte si logickú schému.
Na záver si učivo zreprodukujte. Rozlišujte medzi pocitom "poznám učivo" a skutočným osvojením si učiva. Dobrým spôsobom, ako sa presvedčiť o tom, či učivo naozaj ovládate, je vysvetliť ho spolužiakovi.
Pravidelne si učivo opakujte. Najviac zabúdame krátko po osvojení učiva, preto si nové učivo opakujte častejšie. Na opakovanie učiva využívajte aj stratový čas, napr. cestovanie v MHD.
Je veľmi dôležité učiť sa priebežne. Preskočené učivo a nedostatočne osvojené učivo vám sťažuje alebo dokonca znemožňuje pochopenie a osvojenie nového učiva.

Vizuálna úprava textu
Graficky spracúvajte text, robte si poznámky, vymýšľajte vlastné formulácie a spojenia, zapisujte si otázky a nejasnosti, robte si grafy, nákresy.
Podčiarkovanie pomáha zvýrazniť podstatné časti textu, ktoré sú dôležité pre pochopenie učiva a jeho logické zapamätanie. V niektorých prípadoch môžeme použiť aj farebné podčiarkovanie, ktoré ešte podrobnejšie rozlišuje časti učiva. Výhodné je najmä pri záverečnom opakovaní alebo príprave na maturitné skúšky. Odporúča sa aj žiakom s vyhranene vizuálnym typom pamäti.
Pri učení nám tiež pomôže robenie si poznámok. Väčšinou tak zaznamenávame doplňujúce fakty, heslovité výpisky či vlastné formulácie. Najnevhodnejšou prípravou na skúšku je príprava z konspektu inej osoby.
Poznámky píšeme a členíme zľava doprava. Je dobré si ponechať niekde väčšie okraje, či voľné riadky, kam by sa dalo ešte niečo na doplnenie dopísať. Hlavné body môžu byť nielen členené, ale i podčiarknuté. Samozrejme, že si taktiež zaznamenávame grafy a kreslíme obrázky a hneď k nim píšeme vysvetlivky.

Učíme sa nahlas
Prečítajte si, čo je v zošite. Tam sú obvykle základné body, podľa ktorých sa budete potom ďalej orientovať. Potom si prečítajte látku v učebnici, najlepšie nahlas. Niekedy stačí si prečítať len raz, väčšinou však je nutné 2x až 3x. Pozrite sa na návodné otázky za textom a snažte sa na ne odpovedať – a zas nahlas . Môžete si nechať učebnicu otvorenú a občas do nej nahliadnuť, aby ste si skontrolovali, či sú všetky odpovede správne. Nakoniec si celú látku povedzte ešte v celku. Musíte sa učiť nielen nahlas, ale zároveň aj písať. Dobrým príkladom je učenie sa slovíčok – zásadne nahlas a písomne.
Výhody učenia sa nahlas:
• budete už mať pripravené slová, ktoré pri skúšaní použijete
• keď vás učiteľ vyvolá, budete vedieť ako začať.
• keď začnete sami, učiteľ sa toľko nepýta a nemusí sa dozvedieť, že trebárs niečo neviete tak dobre.
• ak sa u vás v škole skúša skôr písomne a vám to pripadá zbytočné, určite i pri písaní sa vám bude lepšie vybavovať to, čo ste sa týmto spôsobom naučili.

Prestávky
Počas učenia robte prestávky. Nie však skôr, ako po hodine. Potom zaraďte 10-15 minútovú prestávku. Počas prestávky si zacvičte, vyvetrajte miestnosť, najedzte sa, osviežte sa nápojom.
Pokiaľ vás vyruší telefón alebo ľudia z okolia hoci aj s niečím naliehavým, odložte konanie na neskôr, až s učením skončíte. Pokiaľ to nie je možné, optimálne je vybaviť vec do 3 minút. Inak riskujete, že sa vám už tak skoro nepodarí obnoviť koncentráciu.
Krátky odpočinok počas učenia sa je nevyhnutný. Oddýchnuť by sme si mali skôr, než začne klesať naša výkonnosť. Mali by sme spoznať dĺžku časového úseku, kedy dokážeme zabrať na plné obrátky a naše sústredenie nekolíše. Rovnako je dobré odskúšať, ako dlhá prestávka nám postačí na adekvátne zotavenie.

Zopár tipov na záver
1. Pri učení je dobré mať po ruke ceruzku a papier. Písať si vedľa poznámky, kresliť grafy, obrázky k tomu, čo sa učíte.
2. Víkendy riešte tak, že sa jeden deň nebude učiť vôbec, ale druhý deň začnite už poobede. Ráno ide učenie rýchlejšie.
3. Niekomu prospeje si látku ešte zopakovať ráno, pred odchodom do školy.
4. Ak je niektorý predmet pre vás veľmi ťažký, môžete si učivo prečítať vopred. Potom už budete výkladu lepšie rozumieť.
5. Je dobré sa celkovo zoznámiť s učebnicou, pozrieť sa do obsahu, aby ste vedeli, čo sa budete v danom roku učiť.
6. Pri vyvolaní zachovajte pokoj, netvárte sa odovzdane, nevzdychajte. Toto všetko o vás prezradzuje vašu neistotu a aj hodnotenie vášho výkonu potom môže byť horšie.

Prečítajte si aj Aký ste študijný typ?

Zdroj: Internet
Spracovala: Miriam Gendiarová

 

Go to Top