1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, Odbor Psychológia

Forma štúdia:
Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháči UTV v l. ročníku navštevujú prednášky všeobecného základu zostavené z úvodných prednášok k jednotlivým študijným odborom UTV. V 2. a 3. ročníku študujú poslucháči vybraný študijný odbor. Prednášky v UTV sa konajú každých 14 dní s jednou tematickou dvojhodinovou prednáškou a realizujú sa v pracovných dňoch podľa rozvrhu jednotlivých odborov. Po ukončení trojročného štúdia je absolventom štúdia slávnostne odovzdané osvedčenie zo záujmového štúdia na UTV.

Podmienky prijatia:
- vek nad 50 rokov
- ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou
- prijímacie skúšky sa nekonajú, poslucháči sú prijímaní len na základe poradia.

Samostatný študijný odbor Psychológia.

Viac informácií Univerzita Komenského v Bratislave, UTV

Go to Top