1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kognitívno-behaviorálna terapia

Kognitívne-behaviorálna terapia (KBT) je v súčasnej dobe jedným z najrozšírenejších psychoterapeutických smerov. Vznikla v druhej polovici 20. storočia ako výsledok úspešnej integrácie behaviorálnej a kognitívnej terapie. Vďaka svojej preukázanej účinnosti, praktickej využiteľnosti formou individuálnej, skupinovej, párovej i rodinnej terapie u širokého spektra psychických ťažkostí sa KBT stala jedným z vedúcich a najdynamickejšie sa rozvíjajúcich psychoterapeutických smerov súčasnosti. Vo svojej teórii a praxi integruje podnety z mnohých ďalších psychoterapeutických smerov.
Základné črty KBT:
Je obvykle relatívne krátka, od začiatku časovo obmedzená.
Je štruktúrovaná.
Vzťah medzi terapeutom a pacientom je vzťahom vzájomnej spolupráce.
Vychádza z ucelenej teórie vzniku a udržiavania psychických porúch.
Zameriava sa na riešenie prítomných problémov.
Zameriava sa na konkrétne, ohraničené problémy.
Zameriava sa predovšetkým na faktory udržiavajúce problém.
Používané terapeutické postupy nie sú cieľom, ale len prostriedkom k dosiahnutiu konkrétneho cieľa, na ktorom sa pacient s terapeutom vopred dohodli.
KBT sa zameriava na konkrétne zmeny v živote.
KBT je vedecká, edukatívna, jej konečným cieľom je samostatnosť klienta.

Termín: 2014
Trvanie: 4 roky
Miesto konania: neuvedené
Podmienky prijatia:
- Ukončené VŠ vzdelanie v odbore lekár, psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník (Mgr.) alebo sestra (Mgr.)
- Možnosť vlastnej psychoterapeutickej práce
- Pravidelná vlastná individuálna terapia
- Úspešné absolvovanie vstupnej skupinovej terapie v rozsahu 50 h.
Viac informácií Výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii

Go to Top