1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Transformačná systemická terapia podľa Satirovej (TSTS)

Výcvik akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR je určený pre profesionálov v zdravotníctve, poradenstve a pomáhajúcich profesiách. Model psychoterapie podľa Virginie Satirovej sa zaraďuje medzi humanistické, systemické a rodinno-terapeutické prístupy. Osvojenie si tohto modelu psychoterapie podporí a facilituje osobný rast účastníka a rozvoj jeho profesionálnych znalostí a zručností a kompetencie pri práci s človekom – klientom/pacientom (jedincom, párom, rodinou, skupinou). Teoretické vzdelávanie umožní frekventantom získať a osvojiť si základný všeobecný teoretický rámec Transformačnej systemickej terapie podľa Satirovej (TSTS).

Výcvik v TSTS je rezidenčný. Obsahuje teoretické vzdelávanie a zážitkovú prácu, nácvik zručností v skupine, malých podskupinách a triádach, prácu pod supervíziou a praktickú činnosť v rozsahu 680 učebných hodín. Výcvik uskutoční tím lektorov IVS v SR v rokoch 2017 až 2021 v ôsmich semestroch v súlade so schváleným projektom SIVP (Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii). V každom semestri sú naplánované dve sústredenia v rozsahu 85 výcvikových hodín.
Výcvik končí záverečnou skúškou, IVS v SR vydá o absolvovaní osvedčenie.

Súbežne s výcvikom prebiehajúcim v IVS v SR si frekventant individuálne v rámci SIVP zabezpečí praktikum minimálne 600 hodín psychoterapeutickej práce, 200 hodín praxe na psychiatrickom pracovisku, 100 hodín individuálnej cvičnej terapie, 80 hodín supervízie a 50 hodín jednotného teoretického vzdelávania predpísaného SIVP.
Uvedený rozsah hodín je v súlade s požiadavkami Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP) (min. 1400 - 1600 hodín). Frekventanti výcvik ukončia záverečnou skúškou v SIVP. Bližšie informácie sú na stránke SPS http://psychoterapia-sk.sk.

Zakladateľka tohto modelu psychoterapie Virginia Satirová (1916-1988) aplikovala systémové myslenie do psychoterapeutickej praxe. Jej prínosom je práca s bio-psycho-sociálno-spirituálnymi dimenziami rodinného kontextu, ktorý je základnou determinantou utvárania vnútorných konštruktov človeka, ktoré rozhodujúcim spôsobom formujú jeho vývinový potenciál a konkrétne životné prejavy. Kladie dôraz na komunikačný proces a na vytvorenie a aplikáciu špecifických nástrojov na uchopenie integrovaného intrapsychického a interpersonálneho sveta človeka.
V súčasnosti sa tento psychoterapeutický prístup rozvíja v mnohých krajinách na všetkých kontinentoch.
Spolupracovníci a nasledovníci Virginie Satirovej, osobitne John Banmen a Maria Gomori, rozvinuli Model rastu do jeho terajšej podoby, známej ako Transformačná systemická terapia podľa Satirovej (TSTS). TSTS sa používa v psychoterapeutickej praxi pri práci s jednotlivcom, s párom, rodinou alebo so skupinou.

Pre tento prístup je charakteristické spájanie intrapsychického a interpersonálneho systému so systémom pôvodnej rodiny klienta. Kladie dôraz na proces terapie, zameraný na pozitívne orientovaný transformačný proces, ktorý prostredníctvom zážitku vedie k zmene bytia jednotlivca vo vzťahu k sebe, k iným ľuďom a ku kontextu svojho životného miesta, času a prostredia. Pôsobí v smere zmeny dopadu patogénne pôsobiacej udalosti alebo zážitku z minulosti na prítomnosť a podporuje životný rast človeka prostredníctvom štyroch základných metacieľov:
• dosiahnuť kongruenciu,
• dosiahnuť vysokú sebaúctu,
• dosiahnuť vnútornú voľnosť pri rozhodovaní,
• prijímať zodpovednosť za seba a svoj vnútorný stav.
Prístup zdôrazňuje význam kongruencie u terapeuta a prácu na jeho celoživotnom raste ako podmienke účinnosti v procese terapie.

Viac informácií nájdete tu

Go to Top