1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dynamická psychoterapia

Dynamická psychoterapia predstavuje terapeutický prístup vychádzajúci z psychoanalýzy, od ktorej preberá koncept nevedomia, intrapsychických konfliktov a význam individuálních zážitkov z detstva. Predmetom terapie je preto skúmanie interpersonálních vzťahov v rôznych životných obdobiach, súčasných konfliktoch a ich dôsledkov vo vzťahoch, ktoré vychádzajú z minulých skúseností, konfliktov, tráum a frustrácií. Dynamická psychoterapia sa snaží o dosiahnutie náhľadu na pôvod a mechanizmy vzniku a udržiavania neefektívneho správania a konania. Pomáha pritom človeku pracovať na vytváraní zrelších, kvalitnejších a uspokojivejších spôsobov vzťahovania sa k sebe a k okoliu.
Termín „dynamicky orientovaný prístup" znamená, že pre pochopenie aktuálnych problémov každého klienta, je významné porozumieť dynamike jeho osobnosti v smysle intrapsychických procesov a interpersonálnych vzťahov.
Terapia sa zameriava najmä na klientove aktuálne a minulé vzťahy, zážitky a životné situácie, ktoré predchádzali ochoreniu a mohli ovplyvniť vznik poruchy. Cieľom je pomôcť klientovi pochopiť súvislostiam a motívom, ktoré sú menej uvedomované alebo úplne nevedomé. Podstatou je teda poznanie osobnosti a jej vzťahov ako vnútorných príčin aktuálnych problémov. Základom terapeutickej práce je individuálna vzťahová skúsenosť s terapeutom, ktorý klienta povzbudzuje k zdieľaniu vlastných pocitov a myšlienok, ktoré mu spôsobujú psychickú či fyzickú nepohodu a pomáha prijať nespracované, nezrozumiteľné či bolestivé zážitky. Pracuje s ním na prehlbovaní náhľadu, porozumení súvislostiam a mechanismom vlastných nesprávnych zovšeobecnení získaných v rámci týchto skúseností. Poznanie vlastných vzorcov správania a jeho porozumenie umožňuje zmenu postojov, hľadanie adaptívnejších spôsobov riešenia a zvládanie aktuálnych situácií a tým aj pretváranie osobnosti.
Dynamicky orientovaná psychoterapia môže prebiehať individuálnou aj skupinovou formou.

Termín: zima/jar 2014
Trvanie: 5 rokov
Miesto konania: Praha
Podmienky prijatia:
- Vek aspoň 23 rokov
- Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, ale prednostne lekári, klinickí psychológovia a iné pomáhajúce profesie
- Neprítomnosť zdravotných ťažkostí a osobnostných čŕt, ktoré by znemožňovali úspešne absolvovať výcvik
- Úspešné absolvovanie výberového procesu
Viac informácií Psychodynamický výcvik

Go to Top