1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Katatýmne - imaginatívna psychoterapia

Katatýmne imaginatívna psychoterapia (KIP) je hlbinne psychologicky sýtený psychoterapeutický smer, ktorý rozvinul H. Leuner. Využíva u klienta v relaxácii navodené imaginácie zodpovedajúce dennému snu. Terapeut ich objavenie podnecuje prostredníctvom zadania relatívne vágnych motívov (napr. motív potoka, domu...). Klient popisuje všetko, čo sa pred jeho „vnútorným zrakom" odohráva, zdeľuje emócie, ktoré u neho imaginácia vyvoláva, pričom ho terapeut sprevádza a prostredníctvom verbálnych intervencií imaginácie ovplyvňuje a štrukturuje. Dá sa povedať, že terapeut vedie s klientom dialóg, prostredníctvom ktorého mu môže zdeliť svoje empatické pochopenie, povzbudiť ho k ďalšej explorácii, ale aj konfrontácii s konfliktným materiálom, kedy mu súčasne môže poskytnúť podporu a oporu, viesť ho k novým spôsobom správania a a utvárania vzťahov. V imagináciách sa, podobne ako v nočných snoch, prejavujú v symbolickej rovine nielen pudové hnutia, ale aj konfliktné situácie a obranné štruktúry a taktiež aj zdroje klienta. Obrazy, ktoré sa vynárajú, podnecujú klienta k ďalším asociáciám a k vnútornej konfrontácii. O KIP je možné povedať, že ide o terapiu pomocou symbolov a pod ochranou symbolov.
Dôležitou indikáciou pre KIP sú krátke terapie s 15 – 20 sedeniami a krízové intervencie. KIP však umožňuje aj dlhotrvajúcu liečbu, ktorá vedie ku zmenám v štruktúre osobnosti. KIP je obzvlášť indikovaná pri liečbe psychosomatických pacientov, pretože v symbolizácii je možné uskutočniť dôležitý medzikrok medzi telesnými pocitmi a emóciami. KIP je vhodná aj pre pacientov s menej rozvinutou schopnosťou introspekcie a rovnako pre ľudí so silne intelektualizovanou obranou.

Termín: 2011
Trvanie: neuvedené
Miesto konania: neuvedené
Podmienky prijatia:
- Absolvovanie úvodného „A-seminára"
- VŠ vzdelanie humanitného zamerania
- Aspoň rok praxe v odbore
- Možnosť samostatnej psychoterapeutickej práce
- Vlastná individuálna psychoterapia v priebehu výcviku
- Úspešné absolvovanie výberového procesu
Viac informácií Výcvik v katatýmne-imaginatívnej psychoterapii

Go to Top