1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Katedra psychológie

Profil absolventa:
Absolvent denného štúdia psychológie bakalárskeho stupňa nadobudne teoretické vedomosti z oblasti psychologických disciplín ako sú všeobecná psychológia, vývinová psychológia, psychológia osobnosti, sociálna psychológia, pychopatológia, neuropsychológia, psychologická metodológia a i. ako aj základné zručnosti v používaní psychologických metód práce.
Bakalárske štúdium umožňuje tiež nadobudnúť základné poznatky z aplikovaných psychologických disciplín (poradenská psychológia, klinická psychológia a psychológia zdravia, edukačná a školská psychológia, pracovná a organizačná psychológia, aplikovaná sociálna psychológia a i.) Študent získa základy používania psychologických metód v rôznych oblastiach praxe.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske

Prijímacie skúšky:
- Skupinová písomná skúška a individuálny rozhovor s uchádzačom.
- Výsledok maturitnej skúšky
- Všeobecný spoločenský, kultúrny prehľad
- Vedomosti z oblasti psychológie (v rozsahu predpísanej literatúry)
- Osobnostné predpoklady, schopnosti komunikácie.

Plánovaný počet prijatých študentov: 42

Viac informácií o Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Katedra psychológie

Go to Top