1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta psychológie

Profil absolventa:
Obsah štúdia, rozsah vedomostí a spôsob štúdia s dôrazom na osvojenie si základných teoretických poznatkov a aplikačných postupov dávajú záruku úspešnosti absolventa v praxi.
Absolvent bakalárskeho štúdia získa prehľad v základných psychologických disciplínach. Bakalársky stupeň poskytne absolventovi vedomosti o využití týchto poznatkov pri analýze psychologických problémov. Poskytuje základ pre hlavné oblasti vedeckého skúmania a praxe organizačnej a pracovnej, školskej, sociálnej, vývinovej, kognitívnej, komparatívnej, klinickej, poradenskej psychológie, neuropsychológie a psychológie osobnosti.
Absolvent získa prehľad o základných psychologických procesoch, ako napr. vnímanie, pozornosť, učenie, pamäť, myslenie, riešenie problémov a rozhodnutí, pričom dokáže predpokladať ako tieto procesy ovplyvňujú emócie, či psychické poruchy. Nadobudne poznatky o vývinových obdobiach a poruchách osobnosti. Dokáže vysvetliť interindividuálne rozdiely v správaní, osobnostných charakteristikách a sociálnych súvislostiach.
Osvojí si základné princípy tvorby psychodiagnostických metodík a testov a základné predpoklady vedeckého výskumu. V rámci akademických zručností je schopný nezávisle a kriticky čítať a spracovať odbornú a vedeckú literatúru, rozumie psychológii ako vedeckej disciplíne a jej vzťahom s inými vednými oblasťami. Je schopný naprojektovať a zabezpečiť priebeh výskumu.
Dokáže pripraviť podmienky psychodiagnostického vyšetrenia, vykonávať asistenčné práce v súvislosti so psychodiagnostikou. Je spôsobilý viesť individuálny a skupinový rozhovor. Dokáže analyzovať možnosti individuálnej a skupinovej intervencie. Je spôsobilý komunikovať odborne v cudzom jazyku a spolupracovať na medzinárodnej úrovni.

Forma štúdia: denná / externá

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky:
- Vedomostný test zo psychológie a spoločenských vied zo stredoškolského učiva Občianskej náuky, resp. Náuky o spoločnosti,
- Test všeobecných rozumových schopností ,
- Test jazykovej kompetencie v anglickom/nemeckom jazyku.

Plánovaný počet prijatých študentov: neuvedené

Viac informácií o Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta psychológie

Go to Top