1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie

Profil absolventa:
Absolvent bakalárskeho stupňa má všeobecné poznatky o základných psychologických disciplínach, napr. všeobecnej, vývinovej, sociálnej a pedagogickej psychológii. V rámci štúdia získa poznatky aj zo všeobecných pedagogických disciplín a príbuzných disciplín (napr. filozofia, biológia človeka, IKT). Katedra ponúka študijný program bakalárske štúdium Učiteľstvo akademického predmetu psychológia v kombinácii s iným akademickým predmetom (napr. anglický jazyk a literatúra a i.). Absolvent sa môže uchádzať o štúdium na II. stupni (magisterský stupeň), alebo sa zamestnať tam, kde sa požadujú elementárne vedomosti z pedagogiky a schopnosti pracovať so skupinami žiakov a opierať sa o základné poznatky zo psychológie dôležité pri práci s ľuďmi.

Forma štúdia: denná / externá

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské

Prijímacie skúšky:
- výsledky dosiahnuté počas stredoškolského štúdia

Plánovaný počet prijatých študentov: neuvedené

Viac informácií o Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie

Go to Top