1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Sociálna a pracovná psychológia

Profil absolventa:
Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia získava základné spektrum poznatkov zo psychológie a príbuzných vedných disciplín (sociológia, ekonómia, medzinárodné vzťahy, štatistika, marketingová komunikácia), ktoré dotvárajú jeho interdisciplinárny poznatkový základ. Získava tým vedomosti o podstate, priebehu a možnosti regulácie reálne sa vyskytujúcich sociálnych javov na úrovni jednotlivcov, mikroprostredia (skupín a tímov) a makroprostredia (organizácií, spoločnosti).
Obsah štúdia a rozsah vedomostí potrebných na jeho absolvovanie dávajú záruku uplatnenia absolventa v praxi, najmä v sfére práce, na ktorú je štúdium špeciálne zamerané. Ako kvalifikovaná pracovná sila v oblasti práce s ľuďmi môže účinne pôsobiť v rámci plnenia úloh personálneho budovania, stabilizácie a vzdelávania pracovníkov rôzneho pracovného zaradenia, manažovania a zabezpečovania rozvoja a formovania optimálnych sociálnych a organizačných podmienok pôsobenia i kvality života jednotlivcov, tímov i organizácií.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky:
- Bez prijímacích skúšok, na základe externej časti maturitnej skúšky v predmete slovenský jazyk a v predmete anglický jazyk v úrovni B2 a B1

Plánovaný počet prijatých študentov: 90

Viac informácií o Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Sociálna a pracovná psychológia

Go to Top