1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie

Profil absolventa:
Profil absolventa je koncipovaný tak, aby študent získal kvalitný teoretický základ pre ďalšie štúdium v tomto alebo príbuznom odbore. Okrem teoretických znalostí z kľúčových oblastí psychológie bude absolvent získavať kompetencie diagnostické, intervenčné, sociálne, pedagogické aj manažérske v predmetoch výcvikového typu. Absolventi budú pripravení pre ďalšie štúdium psychológie a učiteľstvo psychológie v nadväzujúcich magisterských odboroch.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky:
l. časť (písomná): posúdenie všeobecných vedomostí zo stredoškolských základov psychológie, pedagogiky a všeobecnej občianskej orientácie.
2. časť (ústna): posúdenie motivačných predpokladov a povahových vlastností nevyhnutných k práci psychológa. Súčasťou tejto časti skúšky je preskúšanie znalostí anglického jazyka (preklad odborného textu).

Plánovaný počet prijatých študentov: neuvedené

Viac informácií o Jihočeská univerzita v Českým Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie

Go to Top