1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Profil absolventa:
Štúdium je zamerané na skúmanie, prognostické hodnotenie správania človeka, alebo skupiny ľudí vybranými psychologickými metódami, technikami a postupmi, zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe.
Hlavná oblasť uplatnenia bakalára psychológa je v pozícii asistenta absolventa magisterského štúdia psychológie na pracovno-funkčných miestach s aplikačným využitím v oblastiach hospodársko-spoločenského života. Vo vymedzených oblastiach môže pracovať samostatne, v ostatných pracuje ako organická súčasť pracovného tímu.
Má osvojené základné teoretické a metodologické postupy v psychologických vedách.
Získal elementárne poznatky z psychologických aplikačných disciplín (edukačná psychológia, školská psychológia, sociálna psychológia, organizačná a pracovná psychológia, klinická psychológia, poradenská psychológia. Absolvent počas bakalárskeho štúdia nadobúda schopnosť používať vhodné základné psychologické postupy vo všetkých oblastiach rezortného uplatnenia psychologických služieb.

Forma štúdia: denná

Stupne štúdia: bakalárske, magisterské, doktorandské , špecializačné

Prijímacie skúšky:
- všeobecné študijné predpoklady na vysokoškolské štúdium,
- špecifické schopnosti (tolerancie na záťaž, záujem o štúdium a vedomosti z oblasti psychológie v rozsahu gymnaziálnych učebných osnov)

Plánovaný počet prijatých študentov: 100

Viac informácií o Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Go to Top