1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Profil absolventa:
Absolventi bakalárskeho študijného odboru Psychológia získajú fundamentálne poznatky zo základných teoretických aj aplikovaných psychologických disciplín a z ďalších príbuzných odborov, ku ktorým patria predovšetkým rôzne sociologické, filozofické, pedagogické i medicínske subdisciplíny. Osvoja si elementárne zručnosti psychologickej teoretickej a výskumnej práce, budú schopní sa orientovať v povahe a fungovaní psychologických a ďalších súvisiacich služieb poskytovaných v rôznych spoločenských inštitúciách a organizáciách. Absolventi získavajú v priebehu svojho štúdia šesť základných (profilových) psychologických kompetencií: teoretické, metodologické, diagnostické, komunikačné, intervenčné a organizačné.
Získaním profilových psychologických kompetencií sa absolventi stávajú plne pripravení na štúdium nadväzujúcich magisterských študijných programov Psychológia, Špeciálna pedagogiky, Vychovávateľstvo a ďalších príbuzných odborov.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske

Prijímacie skúšky:
- písomné

Plánovaný počet prijatých študentov: 40

Viac informácií o Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Go to Top