1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Profil absolventa:
Teoretický rámec programu je koncipovaný podľa dlhodobo nastavenej štruktúry vzdelávania v oblasti psychológie. V posledných rokoch bol upravený podľa medzinárodných štandardov a konkrétne pre program psychológie vychádza z konceptu EuroPsy. EuroPsy je Európsky štandard vo vzdelávaní a výcviku, ktorý dovoľuje jednotlivým psychológom uznanie európskej úrovne v profesnej kvalifikácii. Je založený na 6-ročnom vzdelávacom a výcvikovom programe, ktorý zahŕňa aj jednoročnú prax pod supervíziou.
Program je vhodný pre humanitne orientovaných študentov s predpokladmi nielen pre schopnosť učiť sa, ale tiež samostatne ponúkané témy analyticko-synteticky spracovávať a kriticky hodnotiť. Psychológia vo svojich teoretických základoch pracuje väčšinou s konštruktmi a študentovi nepostačí ich prevzatie. Musí sa orientovať v prístupoch rôznych psychologických škôl a vedieť kriticky zhodnotiť ich prednosti a nedostatky, vedieť si vybrať tie koncepty, ktoré najlepšie vyjadrujú jeho odborné profilovanie.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky:
- Písomný test (Test predpokladov ku štúdiu s dôrazom na orientáciu v humanitných a sociálno-vedných disciplínach),
- Ústna prijímacia skúška

Plánovaný počet prijatých študentov: 65

Viac informácií o Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Go to Top