1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Psychologie

Profil absolventa:
Cieľom jednoodborového magisterského štúdia psychológie je získanie znalostí a zručností, ktoré absolventovi umožnia uplatnenie v rôznych oblastiach psychologickej praxe. Štúdium vzdeláva a vychováva univerzálnych odborníkov, ktorí budú schopní pracovať v rôznych odboroch spoločenskej praxe (v zdravotníctve, v diagnostických ústavoch, v hospicoch, v školstve, v pedagogicko-psychologických poradniach, v predmanželskom, manželskom a rodinnom poradenstve, v organizáciách, managemente, priemysle a doprave, reklame, súdnictve, ozbrojených zložkách atd.). Získané vzdelanie v odbore psychológia po absolvovaní štúdia učiteľskej spôsobilosti môže byť využité pri povolaní stredoškolského učiteľa psychológie.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky:
- Test študijných predpokladov,
- Odborové testy zo psychológie

Plánovaný počet prijatých študentov: 100

Viac informácií o Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Psychologie

Go to Top