1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Newton College - Vysoká škola manažmentu v Praze, Manažment se zaměřením na psychologii, Specializace Psychologie pro manažery

Profil absolventa:
Študijný odbor Management so zameraním na psychológiu kladie veľký dôraz na psychologické predmety zasadené do systému ekonomicko-manažérskych znalostí. Štúdium je realizované v menších skupinách vo forme interaktívnych metód výučby. Absolvent odchádza ako kvalifikovaný manažér so zodpovedajúcimi ekonomicko-manažérskymi kompetenciami a so znalosťami a schopnosťami z oblasti psychológie a komunikácie.
Špecializácia Psychológia pre manažérov pripraví absolventov na profesionálnu kariéru v oblasti ľudských zdrojov, v personálnych oddeleniach veľkých aj malých firiem, v poradenských a vzdelávacích agentúrach, alebo na štúdium nadväzujúcich magisterských odborov. Cieľom štúdia nie je len vysoká miera odborných vedomostí a zručností, ale aj rozvoj a kultivácia osobnosti. Po celú dobu štúdia na NEWTON College študenti absolvujú pracovné stáže, ktoré pri vstupu na trh práce zaistia náskok pred konkurenciou. Spolu s vysokoškolským diplomom obdržia Certifikát o absolvovaných praxiach, ktorý sa stane súčasťou profesného životopisu a získajú tak veľký náskok pred svojimi vrstovníkmi.

Forma štúdia: denná / externá

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské

Prijímacie skúšky:
- Prijímací rozhovor vedú vyučujúci alebo funkcionári NEWTON College a je zameraný na motiváciu uchádzača k štúdiu a overeniu študijných predpokladov.
- Jeho súčasťou je tiež spísanie motivačnej eseje, v ktorej uchádzač opíše dôvody, ktoré ho viedli k štúdiu na vysokej škole všeobecne a na NEWTON College obzvlášť. Motivačnú esej je možné pripraviť si vopred a pri prijímacom rozhovoru ju len predložiť.

Plánovaný počet prijatých študentov: neuvedené

Viac informácií o Newton College – Vysoká škola manažmentu v Praze, Manažment se zaměřením na psychologii, Specializace Psychologie pro manažery

Go to Top