1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Psychologie a speciální pedagogika

Profil absolventa: neuvedené

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky:
- Písomná skúška sa skladá z príslušných predmetov stanovených pre študijný odbor.
- Ústna skúška preskúmava predpoklady uchádzača k štúdiu, jeho motiváciu a splnenie ďalších podmienok k prijatiu na študijný odbor.

Plánovaný počet prijatých študentov: 45

Viac informácií o Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta, Psychologie a speciální pedagogika

Go to Top