1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Profil absolventa:
Profil absolventa bakalárskeho štúdia odboru psychológie súvisí s jeho pripravenosťou plniť úlohy a práce psychosociálnej povahy v orgánoch štátnej správy, v oblasti sociálnych služieb, ako pracovník humanitárnych a neziskových organizácií, ako asistent pracovníkov v manažérskych pozíciách, vo väzenstve a bezpečnostných zložkách, ako poradca v public relations, reklamných agentúrach, vydavateľstvách apod. Absolvent je teda pripravený pre výkon funkcie v rámci stredného managementu v podnikoch, v spoločenských organizáciách, nájde uplatnenie asistenta vo výskumných oddeleniach aj v redakčnej práci.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky:
1.kolo – písomná časť
- test znalostí základov spoločenských vied alebo test z biológie
- test znalostí z psychológie
- test všeobecných študijných predpokladov (pojmové, konfiguračné a numerické vzťahy, pamäťové schopnosti, porozumenie)
- voľné a stručné spracovanie daných tém s psychologickou tématikou
2. kolo - ústna časť
- analýza videozáznamu medziľudskej interakcie
- rozhovor o psychologických súvislostiach medziľudskej interakcie, motivácia uchádzača, jeho záujmy a sebahodnotenie predpokladov k štúdiu
- rozhovor o prečítanej odbornej literatúre a odborných aktivitách uchádzača

Plánovaný počet prijatých študentov: neuvedené

Viac informácií o Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Go to Top