1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Profil absolventa:
Absolvent predmetov Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie:získa teoretické základy spoločenských (osobitne pedagogických a psychologických) vied s orientáciou na predškolský a mladší školský vek, nadobudne praktické zručnosti súvisiace s plánovaním, projektovaním, diagnostikovaním a realizáciou vyučovacieho procesu, voľnočasovej edukácie, ako aj didaktické spôsobilosti v hrovej, záujmovej a učebnej činnosti, dokáže aplikovať odborné informácie a vedomosti z predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie v praktickej rovine, počas praxe v materskej a základnej škole demonštruje získané zručnosti a nadobudnuté kompetencie v oblasti odborno-predmetovej, komunikačnej, interpersonálnej a intrapersonálnej.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: neuvedené

Prijímacie skúšky: neuvedené

Plánovaný počet prijatých študentov: neuvedené

Viac informácií o Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie

Go to Top