1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Profil absolventa:
Katedra psychológie FF UPJŠ má akreditáciu pre bakalárske a magisterské vzdelávanie v študijnom odbore psychológia a doktorandské vzdelávanie v študijnom odbore sociálna psychológia a psychológia práce. V pedagogickej oblasti je teda hlavným zameraním pracoviska kvalitná príprava budúcich profesionálnych psychológov ktorí by sa vedeli uplatniť najmä v psychologickom výskume, v oblasti výberu, rozmiestňovania, motivovania a vzdelávania zamestnancov rozličných organizácií, ale prirodzene aj v iných klasických oblastiach pôsobenia psychológov (poradne, klinická prax, školy a pod.) Výskumné aktivity na katedre sú veľmi rozmanité a odrážajú zameranie a vedeckú orientáciu jej jednotlivých učiteľov. Dominujúce oblasti výskumu sú sústredené na: psychológiu práce a organizácií (vzdelávanie, motivácia, personálny výber, správanie sa ľudí v organizáciách, násilie v práci, komunikácia v organizáciách), teóriu psychodiagnostiky, psychológiu tvorivosti, najmä jej identifikáciu a rozvoj v školskom prostredí a psychologické poradenstvo.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky:
- Biológia človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva,
- Základy psychológie v rozsahu gymnaziálneho učiva,
- Cudzí jazyk (anglický alebo nemecký).

Plánovaný počet prijatých študentov: 50

Viac informácií o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Go to Top