1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra psychologických vied

Profil absolventa:
Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý vykonávať pozíciu asistenta absolventa druhého stupňa vysokoškolského štúdia psychológie. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach: experimentálnej, sociálnej, ontogenetickej, pedagogickej a školskej, poradenskej a klinickej, pracovnej a organizačnej psychológie. Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom programe Psychológia má dobré odborné vedomosti, zručnosti, ale i vlastné osobnostné kvality, ktoré je schopný uplatňovať na primeranej profesionálnej úrovni na pozícii psychológa - asistenta v školskej praxi, priemysle a službách.
Štúdium je zamerané v oblasti teoretických vedomostí na osvojenie si metodologických a teoretických poznatkov a postupov v psychologických vedách a získanie elementárnych poznatkov z psychologických aplikačných disciplín: edukačná psychológia, školská psychológia, sociálna psychológia, organizačná a pracovná psychológia, klinická psychológia, poradenská psychológia.
Súčasťou prípravy je osvojiť si praktické schopnosti a zručnosti, ktoré sú predpokladom zvládnutia pozície asistenta absolventa 2. stupňa vysokoškolského štúdia (t.j. schopnosť narábať základnými psychologickými metódami). Získavané poznatky a zručnosti sú zamerané na skúmanie, prognostické hodnotenie prežívania a správania človeka alebo skupiny vybranými postupmi, technikami a metódami ľudí zodpovedajúcim súčasným poznatkom psychologických vied a stavu spoločenskej praxe.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky:
- Celkový prospech na strednej škole za 2. a 3. ročník,
- Maturita (ústna forma internej časti),
- Externá časť maturitnej skúšky, resp. celkový prospech z predmetov profilácie na strednej škole za 2. a 3. ročník

Plánovaný počet prijatých študentov: neuvedené

Viac informácií o Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra psychologických vied

Go to Top