1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Profil absolventa:
Štúdium v trvaní troch rokov umožňuje absolventovi získať ucelený súhrn kľúčových vedomostí z oblasti psychológie a jej základných disciplín (všeobecná, sociálna, vývinová psychológia, psychológia osobnosti). Absolvent tiež nadobúda spôsobilosť získavať, analyzovať a kriticky hodnotiť psychologické poznatky ako aj schopnosť aplikovať ich v rozličných oblastiach spoločenského života. V rámci výberových predmetov zameraných na sociálne kompetencie poskytuje štúdium možnosť rozvoja tých sociálnych, komunikačných a osobnostných zručností, ktoré sú potrebné v interpersonálnej interakcii.
Absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia psychológie oprávňuje uchádzať sa o následné dvojročné magisterské štúdium psychológie v dennej forme. Tí absolventi, ktorí nepokračujú v magisterskom štúdiu psychológie, majú možnosť uplatniť svoje vzdelanie v rozličných oblastiach a profesiách spoločenského a hospodárskeho života, kde je požadované vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, a kde možno využiť získané psychologické poznatky a spôsobilosti. Jedná sa napr. o sociálnu a charitatívnu oblasť, kde môžu absolventi v práci s rôznymi sociálne-handikepovanými skupinami participovať na zvyšovaní kvality života jednotlivcov aj celej spoločnosti, ďalej o oblasť verejnej a štátnej správy, či výchovy a vzdelávania (napr. vo vzdelávacích inštitúciách a agentúrach ako metodici vzdelávania). Široké uplatnenie môžu nájsť v hospodárskej oblasti, a to ako v manažérskych pozíciách, tak aj v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.

Forma štúdia: denná / externá

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské / doktorandské

Prijímacie skúšky: písomný test z oblastí:
- základné predpoklady pre štúdium (úroveň rozvoja kognitívnych schopností uplatňujúcich sa pri riešení logických, a verbálnych úloh a problémov);
- poznatky na úrovni stredoškolského učiva z predmetov psychológia, biológia človeka,
- cudzí jazyk (výber z alternatív: angličtina, nemčina).

Plánovaný počet prijatých študentov: 53

Viac informácií o Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Go to Top