1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychológ v diagnostickom / reedukačnom centre alebo liečebno-výchovnom sanatóriu

Náplň práce:
- Realizácia procesu reedukácie, resp. prevýchovy pomocou Individuálnych reedukačných programov.
- Stanovenie si cieľov prevýchovy pri každom jednotlivcovi zvlášť podľa jeho individuálnych potrieb a špecifík osobnosti.
- Vyhodnocovanie Individuálneho reedukačného programu (IRP) za pomoci spolupráce pedagogických pracovníkov, sociálnej a zdravotnej pracovníčky.
- Zostavenie IRP vychádza z východiskového sociálneho a psychického stavu dieťaťa, ktorý je súčasťou diagnostickej správy príslušného diagnostického centra.
- Vyhodnocovanie adaptačno – diagnostickej fázy.
- Priraďovanie príslušných reedukačných, resp. psychoterapeutických postupov k jednotlivým oblastiam sociálneho a školského správania a štruktúre osobnosti.
- Využívanie metód ako nácvik sebaovládania, učenie sa tolerantnosti, akceptácie, nácvik kontroly emocionality, nácvik asertivity, zvyšovanie sebavedomia.
- Aplikovanie relaxačných techník a to hlavne autogénneho tréningu pri korekcii a nácviku sebaovládania.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia

Go to Top