1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Poradenský psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Náplň práce:
- poskytovanie psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, terapie a reedukácie
- depistážne vyšetrenia
- starostlivosť o deti a žiakov s intelektovým nadaním
- starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- spolupráca pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ
- spolupráca pri výbere žiakov do jazykových tried, do tried osemročných a športových gymnázií
- poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania žiakov ZŠ, SŠ
- pomoc pri riešení výkonového zlyhania a znížení študijnej motivácie žiakov
- prevencia a pomoc pri eliminácii nežiadúcich foriem správania
- pomoc pri zvládaní adaptačných problémov
- podpora osobnostného rozvoja, sebapoznávanie
- diagnostika sociálnych vzťahov v triednych kolektívoch
- krízové intervencie
- programy orientované na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov
- rozvíjajúce a stimulačné programy
- rovesnícke (peer) programy
- sociálno-psychologické výcviky

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia

Go to Top