1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Policajný psychológ

Náplň práce:
- Spracováva v súlade so štátnou vzdelávacou politikou dlhodobé zámery a zásady rozvoja odborného vzdelávania a prípravy policajtov.
- Zabezpečuje úlohy ministerstva v oblasti výkonu štátnej správy na úseku odborného vzdelávania a prípravy policajtov.
- Plní úlohy odborného orgánu pre koncepčnú, riadiacu, kontrolnú, metodickú a koordinačnú činnosť na úseku odborného vzdelávania a prípravy policajtov v stredných odborných školách PZ a v oblasti zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie policajtov.
- Vyhodnocuje vzdelávanie policajtov v stredných odborných školách PZ a vykonáva potrebné štatistiky a rozbory,
- Identifikuje potreby policajnej praxe v oblasti zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie policajtov.
- Spracováva programy vzdelávacích aktivít ďalšieho vzdelávania, vrátane spôsobu overovania a certifikácie požadovaných vedomostí, zručností a spôsobilosti.
- Zabezpečuje realizáciu vzdelávacích aktivít.
- V oblasti ďalšieho vzdelávania policajtov zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre výkon špecifických činností vo svojej pôsobnosti vybrané špecializované útvary.
- Asistencia pri výsluchoch svedkov, poškodených, obvinených, v rámci prípravného konania – vyšetrovania.
- Po odbornej stránke riadi, usmerňuje, koordinuje a zabezpečuje realizáciu komplexného systému psychologickej starostlivosti o policajtov, štátnych zamestnancov a zamestnancov služobného úradu ministerstva podľa interného aktu riadenia,
- Vykonáva kontrolnú činnosť na psychologických pracoviskách útvarov ministerstva a útvarov Policajného zboru, zhromažďuje a analyzuje poznatky o činnosti policajných psychológov a využíva ich na ďalšie skvalitňovanie psychologickej činnosti,
- Spolupracuje v psychologickej oblasti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy a ich špecializovanými inštitúciami podľa osobitných dohôd a zabezpečuje úlohy z nich vyplývajúce.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia

Go to Top