1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, Špecializácia v klinickej psychológii

Vstupné podmienky:
- absolvovanie magisterského stupňa VŠ v odbore jednoodborová psychológia
- osvedčenie o príprave pre výkon práce v zdravotníctve (v kompetencii Slovenskej zdravotníckej univerzity - SZU)
- podanie prihlášky s doloženými dokladmi
- uhradenie ročného študijného poplatku

Súčasťou špecializačnej prípravy je teoretické vzdelávanie v rozsahu 220 hodín, prax v akreditovanom zariadení, absolvovanie záverečnej skúšky. Vzdelávanie je rozložené do 3 školských rokov. Dĺžka štúdia závisí od pracovného pomeru.

Prestup zo SZU na FIF UK je možný. Prestup v rámci inštitúcií je možný dvakrát za rok.

Všetci uchádzači musia byť počas štúdia zamestnaní v SR a tu absolvovať aj prípravu na výkon práce v zdravotníctve. Vzájomné uznávanie s Českou republikou zatiaľ nie je možné.

Viac informácií Špecializácia v klinickej psychológii

Go to Top