1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pražská vysoká škola psychosociálních studií v Praze, Psychologie

Profil absolventa:
Študijný program je zameraný na vzdelávanie v základných predmetoch a praxi využiteľnej pre ďalšiu špecializáciu v humanitných odboroch.
 Pre zameranie na oblasť klinickej psychológie, psychologického poradenstva, psychoterapie a komunikácie sú v ponuke niektoré predmety už v bakalárskom študijnom programe.
Na bakalárskom stupni je okrem teoretických disciplín zaradená psychologická prax a výučba zameraná na sebapoznanie a sebarozvoj, komunitnú skúsenosť aj sociálne a komunikačné schopnosti.
Súčasťou štúdia je základný stupeň psychoterapeutického vzdelania.
Študenti môžu pokračovať v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe jednoodborová psychológia.

Forma štúdia: denná

Možnosti štúdia: bakalárske / magisterské

Prijímacie skúšky:
1. časť je písomná a obsahuje:
- test všeobecných študijných predpokladov,
- vedomostný test, ktorý zisťuje úroveň všeobecno-kultúrnej informovanosti a úroveň predbežných znalostí z psychológie a spoločenských vied;
- test z cudzieho jazyka
2. časť je ústna a je zameraná na:
- orientáciu v prečítanej literatúre,
- posúdenie motivácie k štúdiu a k výkonu budúceho povolania,
- riešenie modelového problému alebo situácie.
3. časť - talentová skúška
- pohovor, v ktorom sa posudzujú osobnostné predpoklady uchádzača k výkonu povolania psychológa.

Plánovaný počet prijatých študentov: 30

Viac informácií o Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Psychologie

Go to Top